Vedtægter for Kettinge Møllelaug

§1 Navn, hjemsted og formål:

Laugets navn er KETTINGE MØLLELAUG,og hjemstedet er Nysted kommune.

Laugets adresse er formandens.

Lauget har til formål at bevare Kettinge Mølle som et historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning.

§2 Medlemsforhold:

Som medlemmer kan optages alle, herunder erhvervsdrivende og foreninger, der har interesse i bevarelsen af KETTINGE MØLLE.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af navn, telefonnummer og adresse. Ved indmeldelsen betales det af generalforsamlingen for året fastsatte kontingent.

§ 3 Bestyrelse:

Laugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Valg af 7 medlem-

mer sker på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene kan være af sammenfaldende personer.

Bestyrelsen varetager laugets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen særligt at føre tilsyn med laugets formue og dens forvaltning.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som forelæg-

ges til godkendelse for bestyrelsen på næstfølgende bestyrelses-

møde.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed udskydes beslutningen til næstfølgende møde.

§ 4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlemskab har en stemme. Kollektivt indmeldte foreninger og selskaber har ligeledes en stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles ved bekendtgørelse på møllelaugets hjemmeside: www.kettingemoelle.dk, ved opslag i dagligbrugsen i Kettinge, på Kettinge Bylavs opslagstavle ved Kettinge Forsamlingshus. Indvarslingen skal ske senest 14 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes forhandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom.

Der indkaldes med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår

til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt

 

§ 5 Regnskab og formue:

Laugets regnskabsår / kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, der ikke må være bestyrelses -medlem.

Kassereren fører kassebog over samtlige laugets indtægter og udgifter og udarbejder laugets årsregnskab.

Laugets midler udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal anbringes på betryggende vis via pengeinstitut.

* Testamenteret arv skal indsættes på særskilt konto og anvendes til bevarelse af Kettinge Mølle. For kontoen føres særskilt regnskab.

 

§ 6 Tegning og hæftelse:

Lauget forpligtes udadtil, i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning, ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Medlemmer har ingen andel i laugets formue eller overskud, ligesom de heller ikke hæfter for laugets gæld eller under-

skud.

Alene efter beslutning af generalforsamlingen kan lauget påtage sig gældsforpligtelse eller erhverve væsentlige aktiver, herunder fast ejendom.

Beslutningen skal træffes med kvalificeret flertal som ved vedtægtsændringer.

§ 7 Vedtægtsænringer:

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af laugets medlemmer er deltagere i gene-

ralforsamlingen.

Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men at mindst 2/3 af de afgivne stemmer har vedtaget ændringen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter beslutningen. Den ekstraordinære generalforsamling kan herefter endelig vedtage ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 8 Opløsning:

Bestemmelse om opløsning af KETTINGE MØLLELAUG kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Ved opløsning overdrages laugets formue til Nysted kommune til forvaltning i samråd med ejeren af Kettinge Mølle.

Dersom KETTINGE MØLLE ikke længere forefindes, overdrages formuen til Foreningen Danske Møllers Venner.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den den 8. april 2016

Lav din egen hjemmeside med mono.net